Gwrych Castle’s NHS Tribute

Gwrych Castle’s NHS Tribute

Teyrnged GIG Castell Gwrych

People across the coast take part in a mass round of applause for our Heroes, in praise of their work during the COVID-19 pandemic.
Mae pobl ar draws yr arfordir yn cymryd rhan mewn rownd dorfol o gymeradwyaeth i’n Harwyr, i ganmol eu gwaith yn ystod y pandemig COVID-19.

The Clap For Our Carers initiative sees residents applauding from their doorsteps, windows and balconies at 8pm on Thursday nights, with some venturing into the streets, and motorists joining in by tooting their horns.
Mae’r fenter Clapio Ar Gyfer Ein Gofalwyr yn gweld preswylwyr yn  cymeradwyo o’u stepen drws, ffenestri a balconïau am 8pm nos Iau, gyda rhai’n mentro i’r strydoedd, a modurwyr yn ymuno trwy dynnu eu cyrn.

We lit up the castle to show our thanks and gratitude for their continuing hard work.
Fe wnaethon ni oleuo’r castell i ddangos ein diolch a’n diolch am eu gwaith caled parhaus.

Stay home and stay safe
Arhoswch adref ac arhoswch yn ddiogel

Some shots from last evening – a big thank you to all of our heroes. We salute you! 💙

Rhai ergydion neithiwr – diolch yn fawr i’n holl arwyr. Rydyn ni’n eich cyfarch chi! 💙
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pocket
Share on pinterest
Share on print
Share on email

PHASE 1 - SHELL REPAIR

VIEW OUR PLANS FOR THE FUTURE OF GWRYCH CASTLE